Referat fra generalforsamlingen 2017.

Generalforsamlingen i

Odense Sportsfisker Klub 2017

1: Valg af dirigent .

Christian Johannesen blev valgt som dirigent for de 28 fremmødte medlemmer.

2:  Formandens beretning.

Formanden oplyste, at beretningen var lagt ud på hjemmesiden, og omdelt på bordet.

Kenny Sørensen spurgte om det var en fejl, at bålhytten ved klubhuset skulle opføres i 2016.

Formanden kunne fortælle, at hytten havde været 14 dage forsinket og var først opført i uge 1.

Formandens beretning blev godkendt.

     Udvalgenes beretning:

2A:   Medieudvalget ved Niels Jensen.

Niels oplyste at der i løbet af året har været 80 indlæg på hjemmesiden. Der er 205 der

modtager nyheder på Member Net, men vi håber der kommer flere nu, hvor folk skal tage stilling  når de melder sig ind.

 2A: Havfiskeudvalget ved Niels Jensen.

Det er blevet sværere at få medlemmer med på hav turene, og at vi derfor har lavet

samarbejde med andre klubber. Der er strammet op omkring tilmelding og betaling til turene.

2A: Kystudvalget ved Tommy Rasmussen.

Tommy fortalte om kystturene.

2A: Moseudvalget ved Frank Johannesen

Frank gjorde opmærksom på, at bådene i moserne blev lagt i vandet efter de er taget op for

vinteren. Det ødelægger bådene når de ligger i tilfrosne moser.

2A: Husudvalget ved Allan Berg

Klubhuset er isoleret i ydermure og på loft, oliefyret er udskiftet med fjernvarme og

fyrrummet er lavet til værksted. Der er endvidere lavet en røgeovn på grunden.

Hans Nielsen spurgte til akustikken i klubhuset. Allan kendte problemet og ser på løsninger.

2A: Viking 65+ ved Allan Berg

Der er kommet en del nye vikinger. Der har været afholdt 11 fisketure, og der er fluebinding på onsdage i vinterhalvåret.

2A: Fiskeskolen ved Kurt Christensen.

Kurt fortalte om fiskeskolens arbejde hvor vi i samarbejde med Ung Nord har 10 uger med

Skolernes valgfagsordning og vi har haft 10 uger med flygtninge fra Syrien og Eritrea.

Foruden nogle endags arrangementer har vi haft 5 uger med elever fra Seden skole.

2A: Jubilæum ved Allan Birk

Der er 75 års jubilæum den 11 marts, vi serverer grillmad fra Kenneth Wahl.

Arrangementet bliver afholdt i Victoriagade 33.

2A: Fiskevand ved Allan Birk.

Vi har fået fiskevand i Storåen på Nordfyn. Allan oplyste, at der bliver lavet begrænsning på fiskevandet med to medlemmer om dagen.

Beretningerne blev godkendt.

3: Kassereren Jørgen Pedersen.

Kassereren redegjorde for regnskabet, og kunne fortælle at årets overskud var på 34900 kr.

Det blev oplyst, at klubben betaler ca. 5000,00 kr. i husleje om året.

Jette Rasmussen spurgte hvordan det kunne være, at der var et så lille overskud i køkkenkassen.

Kassereren kunne oplyse at køkkenkassen betalte for sommerfesten og drikkevarerne   ved julefrokosten.

Rune Mørck spurgte hvorfor moserne ikke var med i regnskabet. Kassereren fortalte, at de var nedskrevet til nul.

Kresten Mehl mente, at udgifterne til jubilæet burde ligge under administrationsudgifterne.

Regnskabet blev godkendt.

4: Indkomne forslag.

Kenny Sørensen bad bestyrelsen redegøre for om der er betaling ved premieren i Rønninge.

Formanden kunne fortælle, at det er gratis at deltage i premieren, men man kan købe mad.

5: Valg af kasserer.

Jørgen Pedersen blev genvalgt.

6: Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Allan Berg Blev genvalgt. Niels Jensen trak sig fra bestyrelsen, Gerhardt Andersen blev valgt i stedet.

7: Valg af suppleanter.

Tommy Rasmussen og Dan Nielsen blev valgt som suppleanter.

8: Valg af revisor og revisor suppleant.

Klavs Larsen blev genvalgt som revisor, Knud Rask blev valgt som revisor suupleant.

9: Fastsættelse af kontingent.

Vi følger de stigninger forbundet indfører.

10: Evt.

Niels Jensen fortalte, at medlemskortet stadig kunne lamineres i klubhuset.

Kresten Mehl gjorde opmærksom på problemet med at medlemmerne faldt i vandet på

fisketurene.  Redningsveste kan lånes i klubhuset om mandagen.

Frank Johannesen kunne fortælle at Odense Å Sammenslutningen har et underskud på 8000,00 kr.

Hermed takkede dirigenten for god ro og orden og lukkede generalforsamlingen.

Niels Jensen blev begavet for sit arbejde i bestyrelsen.

Christian Johannesen blev valgt til årets OSKer og blev behørigt begavet med en skulptur i sten fra Allan Berg.

Bestyrelsen har efter  generalforsamlingen konstitueret sig som følgende:                       

Formand                                       Frank Johannesen

Kasserer                                        Jørgen Pedersen

Næstformand                               Allan Birk

Sekretær                                        Kurt Christensen

Bestyrelsesmedlem                     Allan Berg

Bestyrelsesmedlem                     Thomas Hansen

Bestyrelsesmedlem                     Gerhardt Andersen

1.Suppleant                                   Tommy Rasmussen

2.Suppleant                                   Dan Nielsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udgivet i Nyheder.