Officielt referat af generalforsamlingen 2019.

Generalforsamlingen den 19-02-2019.

Valg af dirigent: Christian Johannesen blev valgt til dirigent af de 48 fremmødte medlemmer. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og gav ordet til
formanden.

Formandens beretning: Formanden henviste til den skrevne beretning, men konstaterede at klubben havde søgt penge til en tilbygning. Et medlem spurgte til om der var ørreder i fiskevandene i Tarup/Davinde. Formanden svarede benægtende.

Husudvalget:
Der er opsat en container ved klubhuset til klubbens ejendele. Allan Berg gjorde rede for
forholdene i klubhuset vedrørende rengøring og vedligeholdelse.

Viking 65+:  Allan Berg fortalte om aktiviteterne hos Vikingerne, og oplyste at de havde fået stillet et lille hus til rådighed i Tarup/Davinde området.

Fiskeskolen: Gerhardt Andersen fortalte, at Fiskeskolen det sidste år havde haft 70 events med forskellige skoler. Der blev orienteret om projektet med Nordea fonden om fiskeri med ældre mennesker.

Moseudvalget: Der er købt en klippemaskine for at holde bjørneklo nede. Frank Johannsen roste medlemmerne for at rydde op efter sig i moserne.

Havudvalget:
Niels Jensen oplyste at der foruden de sædvanlige ture havde været en to dags tur på Nordsøen efter havkat. I år kommer Malthe Ryge Pedersen og fortæller om kulmule fiskeri hvorefter der bliver arrangeret en tur efter dem.
Endvidere oplyste Niels, at Odense Havn har sponseret 7000,00 kr. til Fladfiske  Festivalen.

Medieudvalget:
Der er 257 medlemmer der modtager beskeder på Member Net, hvilket er en lille fremgang. Hjemmesiden har haft 70 opslag hvilket er en lille fremgang i forhold til sidste år.
Aktivitetsudvalget: Thomas Hansen beskrev sidste års aktiviteter og fortalte om kommende arrangementer.  Tarup/Davinde har givet udtryk for at der er mulighed for at få mere fiskevand i området næste år.
Vi har mistet et stykke vand i Storåen ved Brenderup.
Formandens og udvalgenes beretninger blev godkendt.

Kassereren fremlægger regnskab:
Jørgen Alvin Pedersen gjorde rede for opbygningen af regnskabet efter Tarup/Davindes regnskab er kommet ind under klubben.
Regnskabet blev fremlagt og viste et overskud på 17.000 kr.
Der blev orienteret om samarbejdet med Odense Kommune og Elsesminde.
Jørgen oplyste endvidere at indholdet i containeren er forsikret for 210.000 kr.

Valg af kasserer.
Jørgen Alvin Pedersen blev genvalgt som kasser.

Valg af bestyrelsesmedlemmer :
Allan Berg, Gerhardt Andersen og Frank Johannesen blev genvalgt.

 Valg af suppleanter:
Dan Nielsen blev genvalgt og Henning Stig Jacobsen og Christian Johannesen blev valgt som nye suppleanter.

Valg af revisor og revisor suppleant.:
Klavs Larsen blev genvalgt som revisor og Knud Rask som suppleant.

Fastsættelse af kontingent:
Kontingent for 2019 er uændret.

Eventuelt:
Niels Jensen blev kåret som årets OSKer. Børge Sjøstrand og Poul Erik Pedersen fik formandens pris.
Niels Jensen vandt prisen for rettidig indbetalt kontingent.

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og sluttede generalforsamlingen.

Kurt Christensen

Udgivet i Nyheder.