Officielt referat fra generalforsamlingen 2018.

Generalforsamlingen 2018

 Valg af dirigent :Christian Johannesen blev valgt som dirigent for de 55 fremmødte medlemmer. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt hvorefter han gav ordet til formanden.

Formandens beretning: Formanden henviste til den skrevne beretning og takkede medlemmerne for et godt fremmøde ved klubbens arrangementer. Formanden oplyste endvidere, at der er problemer med forbundets nye it system.

Medieudvalget : Niels fortalte at der er 242 der modtager klubbens informationer på Member Net, hvilket er en lille stigning i forhold til sidste år.

Kystudvalget: Torben Marvø fortalte om de kommende kystture . Kresten Mehl efterlyste flere deltagere på turene.

Moseudvalget: Der forhandles om at leje en ny mose i Skydebjerg. I Rønninge arbejdes der stadig med at bekæmpe bjørneklo.

Klubhusudvalg: Her kunne Allan Berg at klubhuset løbende blev vedligeholdt. Der arbejdes på at skaffe en container til klubbens materiel.

 Havudvalget: Her kunne Niels Jensen fortælle, at samarbejdet med Jan og Bo om fladfiskefestivalen i Odense Havn er stoppet idet Jan og Bo sælger butikken. Vi har lavet en ny aftale med Odense Jagt og Fritid i Dyrup. Go fishing har overtaget Jan og Bo´s Fladfiske Cup i Langelandsbæltet.

Viking 65+Hos 65+erne går det godt. Der er i gennemsnit 14 mand til deres arrangementer sagde Allan Berg.

Fiskeskolen: Der er arrangementer med 7 skoler tirsdag og torsdag frem til uge 8, i april startes der med klasser fra Seden skole. Vi støttes stadig af Ung Nord med biler skrivelser og andet.

Alment :  Vi har mistet et stykke af Storåen ved Brenderup, og vi har opsagt stykket ved Gudenåen, da det blev brugt for lidt. Vi har overtaget administrationen af 4 søer i Tarup/Davinde området. Jørgen fortalte om klubbens forhold til Hans Ækvator og Hans´s arbejde for klubben. Ivan Knudsen overtager arbejdet med at udleje huset Ved Karup å efter Hans Ækvator.

Kassereren fremlægger regnskab:  På grund af udgifter til jubilæum og vores bålhytte viste årets regnskab et underskud på ca. 11.000,00kr. Ses der bort fra disse udgifter viste driftsregnskabet et overskud på 33.800,00kr. Bjarne Laursen spurgte til om vi var opmærksomme på at nogle banker tog penge for en konto.Kassereren kunne fortælle at det var gratis i Nordea bank.

Indkomne forslag: Der var ingen indkomne forslag.

Valg af formand: Allan Birk blev valgt til ny formand, da Frank Johannesen ikke ønskede at fortsætte.

Valg af bestyrelsesmedlemmer: Tommy Rasmussen blev valgt til bestyrelsen i stedet for Allan Birk. Kurt Christensen og Thomas Hansen blev genvalgt.

Valg af suppleanter: Frank Johannesen overtog suppleant posten fra Tommy Rasmussen. Dan Nielsen blev genvalgt.

Valg af revisor og revisorsuppleant : Flemming Nielsen og Knud Rask Blev valgt som henholdsvis revisor og revisorsuppleant.

Fastsættelse af kontingent: Kontingentet er uændret i 2018.

Årets OSKer: Per “Slammer” Andersen blev valgt som årets OSKer. 

Der blev indstiftet en ny pris ”Formandens pris” den gik til Hans Ækvator Pedersen for det arbejde han har gjort for klubben.

 Frank Johannesen blev begavet for sit arbejde som formand.

Eventuelt: Børge Sjøstrand spurgte til Ivan Knudsens relationer til huset i Karup siden han skulle administrere udlejningen af huset. Ivan fortalte at han ofte havde lejet huset, og da der efter at Hans Ækvator var holdt op skulle en ny mand til havde han tilbudt sig.

Herefter takkede Christian for god ro og orden og vi gik over  til rullepølse madderne og kaffen.

Kurt Christensen

Udgivet i Nyheder.