Referat af Generalforsamlingen 2012

Generalforsamlingen trådte sammen kl. 19:00, dog var afgående suppleant Torben Kay samt afgående suppleant Ivan Knudsen ikke mødt.

Punkt 1: Valg af dirigent.
Formanden bød velkommen, åbnede Generalforsamlingen og Kresten Mehl blev valgt som dirigent.

Punkt 2: Formanden aflægger beretning.
Formanden aflagde hele årsberetningen, hvor OSK endnu en gang kan glæde sig over medlemsfremgang, og god tilslutning til arrangementer. Igen har Torbens kystture og Havudvalgets havture været et enormt tilløbsstykke, men også det nye tiltag Viking 65+ har været en success.
Formandens årsberetning blev godkendt.

Punkt 3: Udvalgene aflægger beretning.
Medeudvalget.
Dan fremlagde beretning for medeudvalget, og fastslog at fangsterne har været begrænsede i 2011, temmelig sikkert pga. de 2 isvintre. Vi kan dog glæde os over en 3 plads for hold ved DM (som OSK i øvrigt afholdt), samt en 1 plads (Viktor Smidt) og en 2 plads (Mark Holmboe) som individuelt.
Der var ingen spørgsmål til beretningen.
Havudvalget.
Allan Birk fremlagde årsberetning for havudvalget, og takkede igen for den enorme tilslutning, der har været til havturene i 2011. Havudvalget/OSK vil i år lave et lille ”stunt” i Odense Havn til Lystfiskeriets Dag: Der udsættes en masse fladfisk, og laves en ”fladfiske-put-and-take” dag.
Der var ingen spørgsmål til beretningen.
Moseudvalget.
Frank fremlagde årsberetning for båd- og moseudvalget samtidig, og bemærkede at nogle folk ikke var så søde ved bådene. Vi bør alle behandle dem bedre i fremtiden. Hvis bådene tages på land, skal de helt op.
Der var ingen spørgsmål til beretningen.
P&T Udvalget.
Niels Jensen fremlagde årsberetning for Put and Take udvalget.Udvalget er desværre pt sat på stand-by, pga for lille tilslutning. Men skulle der blive større tilslutning senere, vil udvalget selvfølgelig starte op igen.
Der var ingen spørgsmål til beretningen.
Vandpleje Udvalget.
Kurt havde ingen bemærkninger til beretning fra Vandplejeudvalget.
Der var ingen spørgsmål til beretningen.
Medieudvalget.
Allan fremlagde, at vores klubblad, Mosebryg, kun vil blive udgivet i Januar udgaven fremover. Ud fra dette fremkom der en større diskussion, både pga. alle ikke er interesseret i, at læse alt på internettet, men gerne vil have et trykt blad, samt Hans fra Ækvator Sport var meget ked af at der ikke engang ville komme et blad til forretningerne, som han kunne dele ud.
Bestyrelsen blev enige om at lade dette spørgsmål stå åbent, og diskutere det på næste bestyrelsesmøde.
Der var ikke flere spørgsmål til beretningen.
Aktivitetsudvalget.
Der blev fremlagt årsberetning for Aktivitetsudvalget, og nævnte igen det store fremmøde til Torbens fisketure, som et stort succes initiativ.
Der var ingen spørgsmål til beretningen.
Juniorudvalget.
Kurt havde ingen beretning til Junioridvalget.
Der var ikke andre spørgsmål til beretningen.

Punkt 4: Kasseren fremlægger det reviderede regnskab.
Regnskabet var blevet delt rundt til generalforsamlingen, og Jørgen fremlagde dette og budget for 2012. Der foreligger et ordinært driftsoverskud for 2011 på kr. 28.056, og en balance på kr. 275.936. Der er budgetteret med et overskud af primær drift for 2012 på kr. 17.300. Der er udarbejdet årsrapport.
Der blev spurgt til ejendomsskatterne, men det er fordi vi har fået en matrikel ved Rønninge ændret til ikke ar være en bebyggelig matrikel, hvilket det heller ikke er, og derfor sparer vi lidt penge der. Dette kan desværre ikke gøres med tilbagevirkende kraft, så vi får ikke noget tilbage.
Der var ikke andre spørgsmål til regnskaber og generalforsamlingen godtog dette.

Punkt 5: Indkomne foreslag.
Der var indkommet et foreslag, og det var fra Bestyrelsen om at ændre §7 i vores vedtægt, således at der ikke skal indkaldes til Generalforsamlingen, men at den altid vil blive afholdt, anden torsdag i Februar. Dette blev efter en kort diskussion i Generalforsamlingen trukket tilbage af bestyrelsen, og der var ikke yderligere spørgsmål.
Der var ikke yderligere indkomne foreslag.

Punkt 6: Valg af Formand (Afgang af Kurt Christensen)
Kurt ønskede ikke genvalg, og da den eneste opstillede kandidat var Frank Johannesen, blev han enstemmigt valgt som formand. Frank takkede Generalforsamlingen for valget.

Punkt 07. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Afgang Bjarne Laursen, Allan Birk og Frank Johannesen).
Både Bjarne og Allan blev genvalgt til bestyrelsen. Siden Frank netop var blevet valgt som Formand, ønskede afgående Formand Kurt at opstille som bestyrelsesmedlem. Det ønskede Niels Jensen også, så det kom til valg i Generalforsamlingen, hvor Kurt Christensen vandt. Kurt Christensen blev således valgt ind i bestyrelsen.

Punkt 8: Valg af suppleanter (Afgang Torben Kay og Ivan Knudsen).
Torben Kay var ikke mødt, og havde ikke tilkendegivet om han ønskede genvalg, så han blev ikke valgt. Generalforsamlingen valgte i stedet Niels Jensen som suppleant.
Ivan Møller Knudsen var ikke mødt pga. ferie, men ønskede genvalg. Han blev genvalgt som suppleant.

Punkt 9: Valg af revisor (Nuværende Flemming Petersen) og revisorsuppleant (Nuværede Bjarne Johansen).
Efter ønske blev både Flemming Pedersen genvalgt.  Bjarne Johansen er ikke medlem af OSK mere, og derfor blev Knud Rask, som var den eneste, der opstillede, i stedet valgt som revisorsuppleant.

Punkt 10. Fastsættelse af kontingent og indskud for næste år.
Kasseren fremlagde at kontingentet for medlemskab i Odense Sportsfiskerklub for næste år kun vil stige med det beløb, som Danmarks Sportsfiskerforbund vælger at lade indskudet stige.
Generalforsamlingen blev enige om at priserne på kontingent for 65+’erne vil være kr. 100,00 lavere end senior , og der var ikke yderligere spørgsmål

Punkt 11. Eventuelt.
Bjarne Laursen foreslog at vi eventuelt udlodder et nyt klubhus i lodder, så medlemmer kan betale for et lod. Dette er kun en idé og skal tages op på senere bestyrelsesmøder.
Der blev sagt en speciel tak og givet en flaske rødvin til følgende medlemmer:
     Kurt & Henning for julelotteriet
     Lars Knudsen for huset og haven
     Torben Nielsen for kystturene
     Per (Slammer) for den gode mad til julefrokosten
     Bent for tro bartender tjeneste
     Niels Jensen for P&T og webside-korrektur
     Leif Henriksen for et stort arbejde med websiden.

Der var ikke yderligere, og Kresten og Kurt takkede Generalforsamlingen for god ro og orden.
Derefter var der kaffe og rullepølsemadder, som Jørgen havde stået for i år.

 

Udgivet i Nyheder.