Referat fra Generalforsamlingen 2013

Der var fremmødt ca. 50 medlemmer til Generalforsamlingen, d. 14. Februar 2013, der var flyttet til Bolbro Skole.

 

Punkt 1: Valg af dirigent.
Formanden bød velkommen, åbnede Generalforsamlingen og Frank Jensen blev valgt som dirigent. Frank kunne konstatere at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og punkt 2, 6 og 7 blev opdelt i hhv. 2a og 2b, 6a og 6b samt 7a og 7b.

Punkt 2a: Formanden aflægger beretning.
Formanden aflagde beretning for 2012. Kenny spurgte om tiltanden i Forbundet, Jørgen svarede at det går bedre og bedre.
Kresten spurgte til Hjemmesiden, mht. at skrive på den, Dan svarede at der arbejdes på mulighederne med at forum / portal for medlemmer, men at dette skal styres på en måde, så det ikke kan misbruges.

Formandens årsberetning blev godkendt.

Punkt 2b: Udvalgene aflægger beretning.
Husudvalget.
Vi har arbejdet på at finde nye lokaler. Pt. Arbejder vi på at lave vores klubhus om i stedet, da det ikke er nemt at finde nye egnede lokaler. Tegninger og beskrivelser er i skrivende stund ved Odense Kommune.

Aktivitetsudvalget.
År 2012 har været meget spændende. Der har været over 100 deltagere på kystturene, der har været Sveriges-tur, Å Premieren og fluekast. Derudover Køb-Salg dag og Fladfiskefestival, alle succeer, der gentages i år. Samtidig spædes der op i år med en Sildefestival, Geddefiskeri i åen, å-ture og bådture.

Moseudvalget.
Der blev i 2012 ryddet op i Skydebjerg. Vi har prøvet at lave familiedage i moserne da vi gerne vil vise dem lidt frem, og have flere til at benytte dem. Disse familiedage vil blive gentaget i år, samt at der i år er oprydning i Rønninge.

Havudvalget.
Det er gået rigtig godt, alt har været booket og i år er alt booket også.

Viking 65+.
Der har i 2012 været 11 møder/ture, med gennemsnitligt 10 mand pr tur. Det har været rigtig godt, og der bliver hygget igennem med rundstykker og dertil hørende. I år regner vi med 12 ture.

Danny ville vide om Medeudvalget ikke havde noget at fremlægge. Dan svarede at han ikke var blevet informeret om noget inden Generalforsamlingen, samt at Karina og Stig har overtaget medeudvalget, og de vil i fremtiden gøre mere for Juniorerne. Dan pointerede at de var blevet inviteret med til Generalforsamlingen, men de var ikke nødt op.

Der var ikke andre spørgsmål til udvalgene.

Punkt 3: Kasseren fremlægger det reviderede regnskab.

Regnskabet var blevet delt rundt til generalforsamlingen, og Jørgen fremlagde dette og budget for 2013, og kunne konstatere at vi igen i 2012 har overskud i klubben, det er på 15.400,00 kr.
Henning ønskede information omkring difference på klubbladet, det er fordi vi sidste år på Generalforsamlingen besluttede kun at udgive 1 blad pr. år.
Kresten spurgte hvorfor mosernes værdi holdes ude af regnskabet. De bør nedskrives til 0 i regnskabet, så værdioplysningerne der er vedlagt, er kun til oplysning.
Forsikringsudgifter samt husleje indgår i Klubhus/drift posten.

Der var ikke andre spørgsmål til regnskaber og generalforsamlingen godtog dette.

Punkt 4: Indkomne foreslag.

Nedlæggelse af Mosebryg (foreslået af Bestyrelen):
Det er meget dyrt og besværligt, og alle oplysningerne ligger allerede på hjemmesiden. Henning siger, der skal komme ordentlige og korrekte oplysninger + dagsorden til Generalforsamling, og det skal vi nok sørge for at få sendt ud. Derudover findes der en informationfolder, som nye medlemmer modtager.
5 medlemmer stemte imod nedlæggelsen af Modebryg, og Generalforsamlingen bestemte dermed at det nedlægges.

Må juniorer fiske Premierefiskeri i Rønninge? (Af Bjarne Johannesen):
Kurt svarede at i de nye bestemmelser står der ikke noget om at Juniorer ikke må fiske Premierefiskeri, men at alle medlemmer kan deltage. Dette blev hermed vedtaget, og skal indføres under særbestemmelser

Hvor mange kroge må medlemmer sætte efter ål i moserne? (Af Bjarne Johannesen):
Bestyrelsen vil gerne sløjfe alt ålefiskeri i moserne pga. ålens pt. kraftige tilbagegang, og der er alt for få ål. Bestyrelsen vil indføre under særbestemmelserne at er i klubbens moser ikke må fiskes efter ål overhovedet.

Der var ikke yderligere indkomne foreslag.

Punkt 5: Valg af Kasserer (Afgang Jørgen Pedersen)

Jørgen ønskede genvalg, og blev genvalgt som kasserer.

Punkt 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Afgang Allan Berg og Dan Nielsen).

6a: Allan ønskede genvalg, og blev genvalgt som bestyrelsesmedlem.

6b: Dan ønskede genvalg, og blev genvalgt som bestyrelsesmedlem.

Punkt 7: Valg af suppleanter (Afgang Niels Jensen og Ivan Knudsen).

7a. Niels ønskede genvalg, men Danny Vitting stillede op mod Niels. Efter afstemning i Generalforsamling blev Niels genvalgt.

7b: Ivan ønskede genvalg, men Danny Vitting stillede op mod Ivan. Efter afstemning i Generalforsamlingen blev Danny valgt. Danny indtager dermed den anden suppleantpost i stedet for Ivan.

Punkt 8: Valg af revisor og revisorsuppleant.

Efter ønske blev Klaus Larsen genvalgt som revisor. Knud Rask ønskede at fortsætte som revisorsuppleant, og blev også genvalgt.

Punkt 9. Fastsættelse af kontingent for næste år.

Kontingentet følger stigningen fra Danmarks Sportsfiskerforbund, som det er bestemt tidligere af Generalforsamlingen. Der er foreslået et familiemedlemsskab, men det arbejdes der måske videre på.

Kontingentstigningen er godkendt.

Punkt 10. Eventuelt.

Allan Birk fremlagde fra Vandplejeudvalget og Odense Å sammenslutningen. Sammenslutningen arbejder på at købe fiskeret i Arreskov Sø. Interessen skal forhøres hos medlemsklubberne.

Jørgen og Allan Berg fremlagde yderligere information og tegninger vedr. ombygningen af Klubhuset.

Christian Johannesen ville gerne vide hvordan det kan hænge sammen at Sammenslutningen måske vil tillade geddefiskeri i Åen hele året, og Odense Sportsfisker Klub arbejder på en Catch & Release geddekonkurrence, også i Åen. Allan Birk svarede at alle ikke er ens, men der skal være mulighed for alle. Han opfordrede i øvrigt medlemmerne til at tilmelde sid Sammenslutningens udvalg, så man kan få medbestemmelse.

Børge: 65+ere er meget tilfredse med Allan Berg’s arbejde.

Bjarne ville gerne vide om fremtiden for moserne, hvad vil vi? Jørgen svarede at vi hele tiden arbejder på at få mere, men det stykke der pt. måske er til salg, har vi ikke hørt om i lang tid.

Knud Rask blev af Bestyrelsen valgt som Årets OSK’er, og han takkede for denne udnævnelse. Hans præmie var en kreation, udført og skænket af Allan Berg.

Ivan Knudsen blev takket med et par flasker vin for sin tid som Suppleant.

Der var ikke yderligere, og Frank og Frank takkede Generalforsamlingen for god ro og orden.

Derefter var der kaffe og rullepølsemadder.

 

Udgivet i Nyheder.