Referat fra generalforsamlingen 2014

                    Generalforsamlingen 2014

Hans ”Ækvator” Pedersen blev valgt som dirigent for de 55 fremmødte medlemmer.  Han åbnede generalforsamlingen med at give ordet til formanden, som henviste til den skrevne beretning. Herefter aflagde udvalgene beretning.

Aktivitetsudvalget:

Bjarne Laursen fortalte om årets aktiviteter, som omfatter kystturerne og foredrag i klubhuset.

Viking 65+:

Her oplyste Allan Berg at afdelingen tiltrækker nye medlemmer. Der har i gennemsnit været 12 mand med på turene, en del er dog under 65 år de bliver så tituleret som juniorer.

Havudvalget:

Niels Jensen kunne fortælle at der er stor tilslutning til havturerne, og at alle ture i 2014 stort set er booket.

Havnefiskeri:

Allan Birk berettede om fiskeriet i Odense havn, og om silde- og fladfiskefestivalen som begge vil blive afholdt i 2014

Medie:

Her gjorde Dan Nielsen rede for hjemmesiden og Member Net. Der blev spurgt til hvorfor booking portalen var udskiftet. Hertil kunne Dan Nielsen oplyse at det fra 1. januar kostede penge at bruge booking portalen, mens Member Net var gratis.

Juniorer:

Danny Vitting oplyste at der arbejdes på at få gang i arbejdet med juniorer, der arbejdes med et samarbejde med skole fritidsklubberne i Seden og Agedrup.

Å-turerene:

Knud Rask meddelte at 38 medlemmer havde deltaget i å turene. Det var småt med fangsterne, men stemningen var god så turene fortsætter i år.

Visioner:

Området omkring klubhuset skal renoveres. Der skal laves kastebaner, grill og røgeovn.

Samarbejdet med skolefritidsklubberne Seden og Agedrup skal udbygges.

Der skal laves projekter på Pilebækken og Skjoldmoserenden.

Arbejdet med Tarup/Davinde fortsættes.

Odense Å sammenslutningen:

Allan Birk og Thomas Hansen er indvalgt i sammenslutningens forretningsudvalg

Et medlem ankede over at der ikke er kontrol ved åen.

Der blev spurgt til adgangsvejen til sammenslutningens hytte.

Knud Rask redegjorde for forholdene.

Formandens og udvalgenes beretninger blev godkendt enstemmigt. 

Kassereren:

Jørgen Pedersen fremlagde regnskabet som viste et underskud på ca. 50.000.00kr.

Som blev begrundet med ombygningen af klubhuset.

Regnskabet blev godkendt.

Indkomne forslag:

Et forslag om at forbyde snorkling og harpun fiskeri i O.S.Ks vande blev vedtaget.

Valg af formand:

Frank Johannesen blev genvalgt som formand.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Allan Birk, Bjarne Laursen og Kurt Christensen blev genvalgt. Da Dan Nielsen har trukket sig i utide blev Niels Jensen valgt for et år.

Danny Vitting og Thomas Hansen blev valgt som suppleanter.

Valg af revisorer:

Flemming Pedersen blev genvalgt som revisor og Knud Rask som revisor suppleant.

Fastsættelse af kontingent:

Kontingentet stiger med samme beløb som forbundets kontingent.

Eventuelt:

Jørgen Pedersen gjorde opmærksom på de nye regler i Odense Å.

Dan Nielsen blev begavet for sit arbejde i bestyrelsen.

Lasse (Lars M Knudsen) blev valgt som årets O.S.K. er og fik overrakt et kunstværk fra Allan Berg.

Herefter takkede formanden for god ro og orden.

Kurt Christensen

 

 

 

 

 

 

 

 

Udgivet i Nyheder.