Referat fra generalforsamlingen 2015

Referat fra generalforsamlingen i Odense Sportsfisker Klub.

Torsdag den 19 februar 2015 i Agedrup Forsamlingshus.

Hans ”Ækvator” Pedersen blev valgt som dirigent for de 51 fremmødte medlemmer.

Formanden supplerede den skrevne beretning med en redegørelse fra forbundets kongres.

Christian Johannesen spurgte til båden ved Seden strand. Der blev redegjort for forholdene.

Havnen: Allan Birk fortalte om silde og fladfiskefestivalen. Arrangementerne er godt besøgt og vil blive afholdt igen i år.

Aktiviteter: Bjarne Laursen gjorde rede for reglerne i konkurrencen på kyst turene. Der blev fortalt om turene ved kysten og åerne. Der laves i 2015 en workshop med fluebinding.

Viking 65+: Allan Berg oplyste, at 65+ har afholdt 12 fisketure med god tilslutning.

Havudvalget: Niels Jensen fortalte om havturene, hvor der er fanget mange fisk.Turene for 2015 er næsten booket. Der deltages i år i regionsmesterskabet med flere hold.

Junior: Frank Johannesen kunne berette at det går godt på junior aftnerne der er dog plads til flere juniorer.

Medie: Niels Jensen fortalte om fordelene ved Member Net. Mike Mårup spurgte om det var muligt at slippe for mails til andre medlemsgrupper. Niels gjorde rede for bestyrelsens holdning.

Moserne: Formanden kunne oplyse, at der blev fanget store gedder i både Rønninge og Skydebjerg. Der har desværre været en del tyvefiskeri i moserne. Medlemmerne opfordredes til at tømme bådene for vand, når det var nødvendigt.

Målsætninger 2015: Jørgen Pedersen gjorde rede for klubbens målsætninger for 2015. Der skal laves en røgeovn ved klubhuset, og afholdes kurser i røgning. Klubben vil 2015 stå for DM i fluekast, hvilket sker den 20. juni. Fluekast kurserne vil blive afholdt.

Å-turene: Der var tilfredsstillende tilslutning til å-turene, så de vil blive gentaget i 2015. Bjarke Lohmann spurgte til redningsvestene. Niels Jensen svarede, at de kunne lånes ved henvendelse i baren.

Fiskeskolen:Jørgen Pedersen beskrev arbejdet med fiskeskolen og de job, vi har haft og kommende job. Hans Pedersen spurgte om det var en ide at inddrage andre klubber i fiskeskolen. Knud Rask svarede, at alle fynske klubber var blevet opfordret til at starte fiskeskoler.

Bestyrelsens beretning blev godkendt.

Klubbens regnskab:

Kassereren redegjorde for regnskabet som viste et pænt overskud.

Der er brugt penge på området omkring klubhuset, og der er købt fiskegrej til fiskeskolen for de penge kommunen har støttet med.

Der blev gjort rede for forretningsordenen.

Regnskabet blev godkendt.

Indkomne forslag: Ingen

Valg af kasserer: Jørgen Pedersen blev genvalgt.

Valg af bestyrelsesmedlemmer: Niels Jensen og Allan Berg blev genvalgt

Valg af suppleanter: Danny Vitting og Thomas Hansen blev genvalgt.

Valg af revisorer og revisor suppleant: Klavs Larsen og Knud Rask blev genvalgt

Fastsættelse af kontingent: Kontingentet stiger med samme sats som forbundskontingentet.

Eventuelt:

Under eventuelt oplyste Niels Jensen, at der om 2 år er 75 års jubilæum i klubben.

Vi søger medlemmer til et festudvalg.

Årets O.S.K.er blev Johannes Pedersen på grund af hans altid positive holdning og det store arbejde han gør i klubben.

Thomas Hansen fortalte, at Tuborg fonden har givet 6 flyderinge til klubben

Majbritt Ravn foreslog, at der i klubben bliver lavet en konto til juniorerne, så de kan købe sodavand. Forslaget er sat i værk.

Herefter takkede formanden for god ro og orden under generalforsamlingen.

 

 

 

Udgivet i Nyheder.