Vedtægter

Love for Odense Sportsfisker Klub
Download love og vedtægter som PDF fil.

§1. Klubbens navn er “Odense Sportsfisker Klub” – “O.S.K.”

§2. Hjemsted og formål. Klubbens hjemsted er Odense og dens formål er:

1) At være en af Danmarks bedste og mest alsidige fiskeklubber under Danmarks Sportsfiskerforbund.

2) Via medlemskontingentet at skaffe midler til køb og leje af fiskevande og ved hjælp af yngeludsætning at vedligeholde og forøge fiskebestanden i disse, så medlemmerne kan bydes så gode betingelser som muligt til udøvelse af sporten, samt beskytte vandene mod ulovligt og hensynsløst fiskeri.

3) Ved afholdelse af klubmøder med film, foredrag, kammeratligt samvær samt fisketure, at udveksle erfaringer indenfor sporten, således at foreningsarbejdet giver medlemmer under 25 år mulighed for virksomhed og kammeratligt samvær i deres fritid.

4) At deltage i miljø og vandpleje i fynske vande.

§3. Klubben skal være tilsluttet “Danmarks Sportsfiskerforbund”.

§4. Klubbens medlemmer. Optagelse i klubben sker ved indmeldelse på klubbens hjemmeside eller på Fiskekort.dk. Der betales et fastsat årligt kontingent. Medlemmerne registreres i klubben med deres fødselsdato. Udmeldelse kan kun ske skriftligt pr. 01. November til kasseren. Kontingentet betales forud helårligt. Opkrævningen udsendes i Januar måned.

§5. Det er medlemmernes pligt nøje at følge fiskerilovene samt klubbens vedtægter og særlige bestemmelser angående fiskeri i klubbens vande og samtidig anmelde alle overtrædelser til bestyrelsen. Medlemmerne skal på fangstpladserne optræde hensynsfuldt og korrekt og udvise forsigtighed overfor dyr, samt i øvrigt følge bestyrelsens forskrifter nøje og udvise sportslig optræden. Medlemmerne skal på opfordring af andre medlemmer samt lodsejere fremvise gyldigt medlemskort.

§6. Overtrædelse af klubbens love og særlige forskrifter og bestemmelser kan medføre eksklusion, der dog kan indankes for den følgende ordinære generalforsamling.

§7. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes i 1 kvartal. Indkaldelse til generalforsamling sker digitalt med mindst 3 ugers varsel. Ethvert medlem, der ønsker at stille forslag til generalforsamlingen, skal indsende dette skriftligt til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling og er pligtig dertil inden for en måned, når mindst 1/5 af medlemmerne skriftligt tilstiller formanden begæring derom med opgivelse af dagsorden. Forhandling på generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent efter en dagsorden, der skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent. 2. Formanden aflægger beretning for det forløbne år. 2.a Udvalgene aflægger beretning for det forløbne år. 3. Kasseren fremlægger det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 6. Valg af revisor (2 år) og 1 suppleant. 7. Fastsættelse af kontingent for næste år. 8. Eventuelt.

På generalforsamlingen afgøres alle anliggender, når ikke andet i denne lov er bestemt, ved simpelt stemmeflertal. Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre der forlanges skriftlig afstemning. Til lovændringer kræves 2/3 majoritet af de tilstedeværende medlemmer. Det på generalforsamlingen vedtagne indføres i bestyrelsens forhandlingsprotokol, som underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og dirigenten, hvorefter det har gyldighed.

§8 Bestyrelsen. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf der hvert år afgår skiftevis 4 og 3. Formanden og kasserer skal så vidt muligt ikke være på valg samtidig. Formanden og kasseren vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Formanden indkalder bestyrelsen til møde, så ofte han eller 2 af dens medlemmer forlanger det. Til ethvert bestyrelsesmøde skal samtlige bestyrelsesmedlemmer være indkaldt, og bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 af dens medlemmer eller 2 medlemmer samt formanden er til stede. Afgørelser sker ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen kan på klubbens vegne optage lån til køb af fiskevand. Klubbens ejendom kan stilles til sikkerhed for lånet. Til optagelse af sådant lån kræves enighed af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Sekretæren fører ved hvert bestyrelsesmøde en forhandlingsprotokol, som efter mødet underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen udpeger et medlem til varetagelse af klubbens interesser indenfor DANMARKS SPORTSFISKERFORBUND. Formanden underskriver med bindende virkning for klubben. Bestyrelsen fastsætter betingelser for afbenyttelse af hvert enkelt fiskevand, herunder om evt. fangstbegrænsning. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem for overtrædelse af klubbens love og særlige bestemmelser, jfr. dog §6. Klubbens pengebeholdning skal indsættes i bank, sparekasse eller giro og kan hæves mod kasserens underskrift. Regnskabet, der følger kalenderåret, revideres umiddelbart før generalforsamlingen af 2 på generalforsamlingen valgte revisorer. Revisorerne har til enhver tid adgang til regnskab og bilag samt kontrol af kassebeholdning.

§9 Klubbens opløsning: Foreningens opløsning eller foreningens eventuelle fusion med andre foreninger besluttes efter reglerne om vedtægtsændringer, hvilket altså kræver 2/3 flertal af de afgivne stemmer. I forbindelse med fusion med andre foreninger, overgår såvel aktiver som passiver i den “nye” forening. I forbindelse med opløsning af foreningen, afgør generalforsamlingen hvorledes eventuelle overskydende midler skal anvendes.

Særbestemmelser for klubbens vande i Rønninge og Skydebjerg:                                               

Gyldigt medlemskort til O.S.K samt statstegnet skal medbringes, da dette skal forevises på forlangende af andre medlemmer samt lodsejere. Klubbens medlemmer kan købe dagkort til egne gæster, når gæsten er ifølge med medlemmet. Kortet kan købes i baren i klubhuset på klubaftener og koster 50 kr. Medlemmets kone/mand og børn – sidstnævnte op til 16 år – har ret til at fiske i klubbens vande (Rønninge og Skydebjerg moser), dog kun ifølge med medlemmet. Ved benyttelse af bådene skal altid anvendes godkendt redningsvest. Børn under 16 år må kun benytte båd ifølge med en voksen. Padler til bådene bør medbringes, da bådene er uden årer.
Det er ikke tilladt at medbringe egen båd i moserne, det er tilladt at anvende flydering i moserne (husk rednings vest). 

Mindstemål: Gedde = 60 cm. (i moserne) og maks. 3 pr. dag. Gedde = 60 cm. (i strømvand) og maks. 3 pr. dag. Bækørred = 35 cm. og maks. 3 pr. dag. Havørred = 40 cm. og maks 3 pr. dag. Krebs 9 cm. og maks. 25 pr. dag.

I Odense Å gælder Odense Å Sammenslutningens regler.
I Tarup / Davinde søerne, gælder Tarup/Davinde Sammenslutningens regler. 

Fredningstider: De i ferskvandsloven til enhver tid fastsatte.

Geddefiskeri er tilladt med levende agn i moserne.

Ålefiskeri samt snorkling og dykning med harpun er ikke tilladt i nogen af Odense Sportsfisker Klubs vande.

Bemærk: Moserne i Rønninge og Skydebjerg er totalfredet i Marts og April måned.
Rønninge dog til premiere fiskeriet (første søndag i maj).

Det er dog tilladt, i Marts måned, at fiske med én krog op til størrelse 10 efter fredfisk, men ingen fisk overhovedet må hjemtages. Gedder er totalfredet i Marts og April måned, og der må ikke udføres fiskeri efter disse.
Geddefiskeri er tilladt med levende agn, men kun med en stang per. person, og denne må ikke forlades.

Rusefiskeri er tilladt for lodsejere og ikke andre.

Sidst revideret 15-6-2021 – indholdet erstatter alle tidligere udsendte regler.
Bestyrelsen.